Arbetssätt och källor

Kartläggning av ingående byggnader och torgyta

Byggnaderna och torgets nuvarande utseende och utformning har dokumenterats genom uppmätning, besiktning och uppritning samt fotografering.

Uppmätningen av byggnaderna, utvändigt och invändigt, har gjorts på ett antal olika sätt. Fasaden på byggnaderna, mot torget, har uppmäts med störst noggrannhet genom att en vågrät linje har skapats på fasaden och från denna har sedan olika höjder och avstånd mätts in. Övriga fasader har inte mätts in med hjälp av en vågrät linje utan endast de olika måtten, höjder och bredder, har tagits. Invändiga utrymmen har mätts upp med måttkedjor längs med väggarna och längd och tvärsmått, ca 100 cm över golv.

I de fall mått ej har kunnat tas komplett har uppskattning gjorts och detta redovisas med särskilda markeringar eller text på ritningarna.

Uppmätningen av torgytan har gjorts med hjälp av teodolit och måttband. Inga höjdmätningar har gjorts.

Byggnadernas och torgets byggtekniska status och utformning har tagits fram genom okulär besiktning och utan att demontera eller avlägsna befintliga ytskikt.

Historisk efterforskning

För att få fram historik om projektets olika byggnader och torget har följande aktiviteter genomförts.

Förslag till användning, förändringar och åtgärder

Som underlag för tänkbara användningsområden för torg och byggnader har följande underlag använts.