Förslag på förändringar i husen: Förslag på fortsatt användning

Bakgrund

Fastighetens nuvarande ägare har inga planer på ombyggnation av huset. I samband med de renoveringar som är nödvändiga i framtiden bör ändå undersökas om husen kan få en större användning än idag. Detta då stora delar av nedervåningen enbart fungerar som förrådsutrymmen.

Projektgruppen har därför tagit sig friheten att, som ett övningsexempel inom kursens ram, föreslå vissa förändringar som bör vara intressanta i en sådan situation. Förslagen bygger på de intervjuer som har gjorts med Ingatorpsbor, på resultaten av omvärldsanalysen och egna idéer.

Husraden, som den står idag, ger trots den flagnande målarfärgen ett mycket positivt intryck. Husen är personliga och mycket arbete har lagts ner på snickarglädje och andra detaljer. Man kan se på slitage och tidigare genomförda förändringar att husen har en historia och att de har varit viktiga delar av samhället under en lång period.

Vid en kommande renovering gäller det därför framför allt att laga, förbättra och komplettera bara det som absolut behövs och att bibehålla så mycket som möjligt av det ursprungliga. Detta för att husen fortfarande ska förmedla de upplevelser som de gör idag.

Stora förändringar eller införandet av, för huset, främmande material kommer att göra att detta förlorar sin nuvarande karaktär och sina spår av historien.

Vissa förändringar måste trots allt göras för att husen ska kunna användas och underhållas även på 2000-talet. Huvudprincipen måste ändå vara ”Låt stå!”. De förändringar eller eventuella rivningar som ändå kommer att göras skall därför vara genomtänkta mer än en gång. Mycket går att renovera och då skall arbetet utföras från husets principer, dvs. använda samma material och metoder som då huset byggdes.

Nya hus går alltid att bygga, men det gamla med sitt hantverksmässiga utförande och sin patina är då borta för alltid om man river ut det. Arbetet här går alltså ut på att göra de funktionella förändringar, som trotts allt krävs, utan att förstöra det som gör att man uppskattar husen så mycket från början och utan att ta ifrån dem deras historia.

Förslag på framtida bostad

AkvBostNed.jpg

Idag finns två separata entréer, med varsin mycket trång hall eller korridor. Förslaget är att man ersätter de två ytterdörrarna med en pardörr och river väggen mellan rum 101 och 104. Denna förändring ligger i linje med det ursprungliga utseendet och är dessutom nödvändigt ur praktisk synpunkt för att få en fungerande entré. Den befintliga, vackert ådringsmålade glasdörren till trappan behållas. Under trappan finns idag en garderob. Denna kan behållas eller möjligen, om den är tillräckligt stor, göras om till ett litet WC. De övriga två rummen i bottenvåningen behålls som sovrum eller arbetsrum. Rörspisen sparas även om den inte är eldningsduglig för ev. senare åtgärd.

AkvBostOver.jpg

Övervåningen består av en sal som behålls i sin nuvarande utformning. Kakelugnen och murstocken ses över och försätts i eldningsbart skick. Hallen ovanför trappan avskiljs idag mot trappan av en hel vägg med skjutdörr där det före ombyggnationen på 30-talet bara fanns ett räcke. Räcket finns för övrigt fortfarande kvar. Motiveringen till att ta bort denna vägg och återställa till enbart ett räcke över trappan är att det  då blir öppnare och ljusare fram för allt i trappan.

Glasverandan behålls givetvis i sin nuvarande utformning då den är en viktig del av husets karaktär.

Köket är ett av husets viktigaste rum och för detta finns idag helt andra krav än då detta installerades på 50-talet. För en modern familj krävs större arbetsytor samt installation av kylskåp och troligen även frys och diskmaskin. För att detta ska vara möjligt ändras köket till ett rent arbetskök. Matplatsen blir då lämpligen i rummet utanför. Vår, sommar och höst äter man troligen på glasverandan.

En bättre disposition av det lilla köket och möjlighet att öppna upp det, idag, delvis igensatta fönstret vid spisen får man om man bygger för skafferiet som vetter mot sovrummet. Skafferiet kan då antingen rivas eller användas som garderob i sovrummet om man sätter in en dörr från det hållet istället.

Sovrummet är ganska stort och kan kompletteras med ett par garderober. Den emaljerade gjutjärnskaminen är av relativt sent datum och det kan tänkas att denna ersätts av en mer tidsenlig värmekälla. Alternativt tas den helt bort och utrymmet används som plats för garderober.

Badrummet är idag mycket litet och behöver utökas för att få plats med dusch och tvättmaskin. Detta görs genom att ta bort väggen till klädkammaren, rum 209, och använda hela utrymmet. Dörren mellan rum 209 och 208 sätts i sådana fall igen. Frånluftsventil från badrummet, anslutet till kanal i murstocken i sovrummet, kan fungera som ventilation via självdrag eller vid behov förstärkas med en liten fläkt.

Rum 208 är idag ett genomgångsrum till vindsutrymmet ovanför charkdelen. När klädkammaren får ny funktion som badrum/tvättstuga kommer det att finnas behov av förvaringsutrymme. Förslagsvis kan en del av vinden inredas som en ouppvärmd förvaringsplats. Genomgången genom rum 208 måste då behållas. Rum 208 kan ändå användas som en liten barnkammare med plats för en säng och lite leksaker. Alternativet är att sätta igen dörren ut till vinden och använda rum 208 som förråd.

Förslag på framtida lokaler

Resten av bottenvåningen, dvs. rum 106-117 har som tidigare nämnts använts till olika typer av affärsverksamhet. Det har varit bokhandel i det hus som huvudsakligen är bostad, charkuteri i mittendelen och modeaffär i den minsta delen som gränsar mot nästa hus i raden (målarmästare Palm). Som framgår av omvärldsanalysen så finns det redan en hel del affärer och annan service i Ingatorp och befolkningsunderlaget är vikande. Det är därför inte självklart vilken typ av verksamhet som kan vara lämplig i lokalerna och som kan ha en god chans att bära sig ekonomiskt. Den huvudsakliga verksamheterna i lokalerna skulle också kunna kompletteras med viss turistservice som t.ex. att tillhandahålla broschyrer och annat informationsmaterial och att hjälpa till med bokning av stugor eller Bed&Breakfast  i trakten.  Närheten till Eksjö med sin fina trästad, Glasriket och Astrid Lindgrens värld borde göra det möjligt att locka turister för en kaffepaus eller övernattning. Kanske kan man komplettera  med en mindre marknad med lokala produkter flera gånger under semesterperioden och därmed utnyttja den resurs som torget kan vara.

AkvBostLok.jpg

Café

En idé som framförts av flera Ingatorpsbor och något som också vi själva har saknat när vi har provianterat ute i snålblåsten är ett café eller en servering. Det finns inget sådant öppet i Ingatorp vintertid. Man skulle då förslagsvis kunna använda den gamla bokhandelns båda rum samt utbyggnaden 106, om den är i tillräckligt gott skick. I det stora rummet, 109, skulle masonitväggen och stöttan avlägsnas och uppstagning av mellanbjälklaget ske så som det beskrivs i ”Reparationer”. Den nya hjärtväggen får då bestå av kortsidan på toaletten samt två pelare i förslaget här. Den verkliga dimensioneringen måste göras efter en grundligare undersökning av huset. Lokalen skulle innehålla en disk för försäljning samt bord och stolar. En besökstoalett installeras i det sydvästra hörnet av rummet. Ett handfat och en kaffebryggningsmaskin samt kassa mm. placeras i anslutning till försäljningsdisken. Rörspisen med murstock görs eldningsbar.

Utbyggnaden vilken vi inte haft tillträde till, men i detta förslag förutsättes här att den är användbar som personalutrymme med en liten toalett och omklädningsrum samt en liten köksdel för beredning av smörgåsar, sallader mm., samt förslagsvis en bake-off ugn eller liknande för att kunna göra nybakade wienerbröd och frallor. Ytskikten måste här vara släta, täta och lätta att rengöra för att uppfylla hygienkraven. Rum 108, det gamla köket, används också för serveringens gäster. Pärlspåntskafferiet och rörspisen med sin vedspis sparas och här ställs temuggar, kaffekoppar, värmeplattor med kaffe och tevatten  m.fl.  tillbehör.

Det är viktigt att man tidigt i projekteringen tar kontakt med kommunens bygg- och miljökontor för att diskutera den tänkta utformningen ur både byggnads- och hälsosynpunkt. Ombyggnaden är bygglovpliktig eftersom den medför ny verksamhet, t.o.m. uppsättning av skylt är bygglovpliktig. Brandkraven måste uppfyllas vilket t.ex. kan ske genom att använda gipsskivor av tillräcklig tjocklek på väggar och i tak mot bostadsdelen. Dörren i markplan är tillräcklig som utrymningsväg men som extra säkerhet kan en nyckel placeras bredvid dörren mellan rum 108 och 107 för att ge en extra utgång. Brandvarnare bör installeras Ventilationskraven kan troligen uppfyllas med utsugsfläktar i köket och på de båda toaletterna. Kravet i BBR (Boverkets byggregler) på lägst 0,35 l/s och m3 golvyta ger ett luftflöde på ca 90 m3/h i lokalen.(Man rekommenderar dock högre omsättning , 7 l/s och person, samt 10 l/s i köket.) Här förutsätts att lokalen hålls rökfri. Ventilationen bör diskuteras med kommunens byggavdelning . Utformningen av köksdelen är beroende på vilken verksamhet som planeras. Försäljning av inköpt bröd, uppvärmning av färdiga pajer och även bake-off ställer de lägsta kraven. Egen bakning kräver antingen ett särskilt degrum eller att bakning t.ex. sker på morgonen varefter alla ytor i köket rengörs innan övrig hantering med grönsaker och annat som inte värmebehandlas får påbörjas. Matlagning med rått kött eller fisk ställer ännu högre krav på separat förvaring och beredning och upprätthållande av rätt tillagnings- och varmhållningstemperaturer mm.

Butik/utställningslokal

Utnyttjandet av charkuteridelen är en svårare fråga. Tanken på en utställningslokal med bilder, föremål och berättelser från gamla Ingatorp, t.ex. i hembygdsföreningens regi, har framförts. Den skulle då framförallt vara sommaröppen. Ett museum med jordbruksföremål samt maskiner finns redan och drivs av hembygdsföreningen. En idé som projektgruppen har funderat kring är möjligheten att ha en liten, eventuellt, kooperativt driven, butik med produkter från små tillverkare i trakten. Det skulle kunna röra sig om livsmedel såsom hemgjord ost, kravodlade grönsaker, enbärsdricka, charkprodukter (frysta) eller kryddörter, hantverk av olika slag eller andra lokalt producerade kvalitetsprodukter. Även denna verksamhet är framförallt aktuell sommartid. Det är alltså i så fall fråga om ett komplement för att förbättra företagens avsättningsmöjligheter. Det är inte troligt att en affärsmässigt driven hemslöjdsbutik med anställd personal kan överleva ekonomiskt i Ingatorp, utan tanken är i så fall att man i kombination med att marknadsföra sina produkter hemma och på olika marknader kan arbeta vissa dagar i affären. Ett samarbete mellan småföretagarna i regionen kan också ge annat genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte och förbättra möjligheterna att bo kvar och försörja sig i sin hembygd. Liknande initiativ fungerar på andra håll.

Vad man än tänker använda lokalen till så är det svårt att se hur man ska kunna hålla sig konsekvent till ”Låt stå”-regeln. Kylrummet måste tas bort. Eventuell kylförvaring av livsmedel ordnas på modernt vis. Det gamla charkuterigolvet av klinkers tas också bort, dels för att undersöka bottenbjälklaget och dels för att det känns ofräscht efter alla år av kötthantering. Ett litet kontor kan inredas i ett mellanliggande utrymme och i den bakre kanten installeras ett WC. Ett handfat med avlopp installeras och för en affär enligt förslaget ovan sätter man också in en disk (ev. kyldisk) samt hyllor och bord för exponering av varorna. Även här kan ventilationen behöva kompletteras med en utsugsfläkt. Man ska också tänka på brandsäkerheten vid val av ytskikt.

Modebutiken

Modebutiken är ett ganska litet och svårutnyttjat utrymme. Kanske kan de övriga verksamheterna ha nytta av lokalen i framtiden, kanske dyker nya lokala önskemål upp. Vi föreslår att modebutiken läggs i ”malpåse” tills vidare och att endast de för byggnaden nödvändiga reparationerna görs.