Förslag på förändringar i husen: Övergripande varsamhetsaspekter

Restaureringen av bostaden kan i princip göras med små ingrepp även om vissa förändringar kommer att ske. En del av ytskikten kommer sannolikt att försvinna vid lagning av stommen. Även i övrigt kan det antas att en ny brukare vill sätta sin personliga prägel på bostaden med nya tapeter och golv. Den f.d. bokhandeln, charkuteriet och modebutiken har också detaljer att vara rädd om även om ytskikten där är bortom all räddning. Hur de lokalerna behandlas beror också på krav som kan ställas avseende t.ex. brand och hygien. Självklart är det upp till var och en hur man vill inreda sitt hus men nedan ges ett förslag på tänkbara åtgärder.

Fasaden

De viktigaste karaktärsskapande delarna av fasaden är de lövsågade utsmyckningarna, snickarglädjen, fönster och dörrar. I första hand återanvänds alla utvändiga snickerier efter nödvändiga lagningar och kompletteringar av rötskadat material. De stora skyltfönstren är inte ursprungliga men har efter sina ca 70 år på plats hunnit bli en del av husets identitet. De är också en  viktig vittnesbörd om platsens historia och påminner om de aktiviteter som pågick här under Ingatorps (hittills) mest livfulla tid. Ett annat möjligt alternativ är att ersätta dem med kopior av originalfönstren för att få en mer regelbunden fasad.

Ytterdörrar: Den nya ytterdörren på glasverandan kommer att vara viktig för husets exteriör. Den kan utformas som den ursprungliga, om man hittar foton, eller som dörrar på liknande hus i trakten. Om fasaden kan bibehållas i dagens utformning kan man behåller de övriga befintliga ytterdörrarna, om de är i tillräckligt god kondition. Vid ett eventuellt byte kan enkla spegeldörrar i trä av ”tidlös” modell användas. I sammanhanget ska man också tänka på att dörrarna ska gå att öppna av rullstolsbundna personer.

Utrymmen:

Tak: De pappspända taken kan behållas och målas om i de rum där de inte försvinner vid reparation av bjälklagen. Om man vid friläggande av innertaket hittar vackra, handhyvlade takbrädor kan dessa behållas synliga och målas med limfärg eller emulsionsfärg. Alternativt pappspänns taken på nytt. Taken med pärlspont behålls och målas om med linoljefärg.

Väggar: Nytryck av gamla tapeter görs av flera företag och man kan också få sin egen tapet upptryckt. Vill man måla väggarna kan man prova med limfärg eller t.ex. linoljeförstärkt cellulosabaserad färg. Båda ger en matt och vacker yta. Även murstockarna målas så. Särskilt i kafédelen skulle gästerna sannolikt uppskatta att inredningen går i en stil som harmonierar med exteriören och att man har sekelskifteskänsla i form och material. Husets pärlspont och snickarglädje fungera här som inspiration.

Golv: Om man frilägger golven under kork- eller plastmattorna så hittar man troligtvis undergolv av smala brädor och eventuellt något gammalt skurgolv. Vill man behålla trägolvet utan matta finns det flera metoder. Ett skurgolv är vackrast som det är men ett stickigt undergolv kan slipas och oljas, fernissas eller målas med linoljefärg. Alternativet är förstås nya korkmattor(linoleummattor). Den mönstrade korkmattan i salen är en pärla!

Snickerier: Fodren runt dörrar och fönster samt tak- och golvlister berättar om husets historia och bör behållas i sitt ”blandade” skick. Detta gäller även innerdörrar och fönster. Ommålning med linoljefärg i tunna skikt ger en vacker och levande yta med tidskänsla.

Köksinredning bostad: I köket finns redan äldre väggfasta skåp samt masonitskåp från femtiotalet. Om man kompletterar med fler skåp är det frågan om hur de nya skåpen ska se ut. Tre olika skåptyper i det lilla köket blir med all säkerhet rörigt och en personlig reflektion är att man offrar femtiotalsskåpet och platsbygger nya skåp efter eget huvud som passar till de äldre.

Badrum bostad: Tidlösa och slitstarka material är kakel och klinker. Man behöver inte heller vara rädd för att ta in trä i vissa väggar samt tak.

Köksdelen i cafeet: Denna ska utformas i samarbete med hälsoskyddsinspektör. Här är det viktigt att det är lätt att hålla rent och material som rostfritt, kakel, klinkers och laminerade luckor av god kvalitet är lämpliga. Några egentliga byggnadsvårdssynpunkter är svåra att hävda i ett utrymme av denna typ.

Installationer:

En nyinstallation av uppvärmningssystem erfordras med största sannolikhet. Förslagsvis väljs då vattenburen värme med jord-/ bergvärmepump eller pelletspanna. Panna/pump och eventuellt pelletslager installeras i utbyggnaden bakom charkuteriet. I det här fallet behöver då ingen värmeåtervinning kopplas till ventilationen då man värmer upp huset med förnyelsebara energikällor. Åtminstone några av eldstäderna rustas upp vilket ger flera fördelar såsom reserv vid strömavbrott, trivselfaktor och förbättrad luftomsättning. Elsystem behöver också förnyas/kompletteras. Detta bör även fortsättningsvis ske med utanpåliggande ledningar där det är lämpligt för att slippa göra onödiga ingrepp. En elcentral med jordfelsbrytare installeras i utbyggnaden bakom charkuteriet.

De skissade förslagen medför en hel del rördragning för vatten och avlopp.

Det kan vara värt att välja sådant som elkontakter och värmeradiatorer med omsorg eftersom detaljerna gör mycket för det helhetsintryck man vill uppnå.

Isolering

Vi förutsätter här att samtliga byggnader består av en panelklädd timmerstomme. Tillräckliga åtgärder för att minska värmeförluster, utan att förstöra husets estetiska värden, är då att tilläggsisolera vindarna samt täta runt dörrar och fönsterkarmar. Det är viktigt att se till att vindarna fortfarande är väl ventilerade. Vid ev. andra isoleringsåtgärder måste man noga överväga riskerna med att fuktbelastningen kan öka lokalt om antingen fuktvandringen i konstruktionen hindras eller om tidigare uppvärmda delar blir kalla och därmed utsätts för kondens. Man bör också informera sig om olika isoleringsmaterials för- och nackdelar t.ex. vad gäller förmågan att hantera fukt. Om man vill förbättra energieffektiviteten ytterligare kan innerfönstren förses med isolerglas.

Tillgänglighet

Det är viktigt att lokalerna kan utnyttjas av rörelsehindrade personer och därför måste den hänsyn som är ekonomiskt och tekniskt rimlig tas. Ingångarna till kafé och butik/museum ligger nära marknivån och en ramp utmed husväggen till vardera ingången kan smälta in diskret. Lutningen ska vara 1:12 och det ska finnas en 40 mm hög kant. Ev. kan plattan framför dörrarna förstoras något och man kan även byta betongen mot trä eller sten av estetiska skäl, särskilt om befintliga betonggjutningar avlägsnats vid reparationerna. Man bör också se över om det går att göra dörrarna lätta att öppna från rullstol.

Besökstoaletten har måtten 1,5 * 2m vilket  ger  möjlighet att få plats med rullstol och ev. medhjälpare. Man kan också installera ett uppfällbart skötbord för att tillgodose alla åldrar. Befintliga trösklar förses med en liten ramp.