Förslag på förändringar av torget i Ingatorp: Förslag 1 - Kullersten

Detta alternativ ger en större stadsmässighet genom att alla ytor som ej är gräs eller planteringarna är hårdgjorda med kullersten eller annan natursten. Förslaget innebär också att man knyter ihop den västra och den östra delen genom att sittytor med soffor och planteringar är utformade på ett snarlikt sätt i båda delarna.

Generellt för hela projektområdet.

Kyrkogatan och Storgatan beläggs med storgatsten på tvären i förhållande till körbanans sträckning. I ränndalarna, mot kantstenarna, läggs storgatstenen i färdriktningen. Körbanorna är något högre i mitten än i kanterna för att erhålla en god vattenavrinning till gatubrunnarna.

Anledningen till att lägga storgatstenen på tvären i förhållande till färdriktningen är att då bär stenarna bättre även för tung trafik.

Alla kantstenar som sätts som avgränsningar mellan vägbanor och torgyta, gångbanor och gräsytor skall vara av huggen granit. Lämpligen återanvänds och kompletteras de kantstenar som redan idag finns inom projektområdet.

Storgatsten.jpg

Befintliga parkbänkar tas bort och ersätts av 10 st mer tidstypiska bänkar som förstärker intrycket av den stramare hållningen som skapas av kullerstenssättningarna. Bänkarna är i trä och kommer naturligtvis att kräva ett årligt underhåll.

Bank1.jpg
Föreslagen bänk 

Som belysning utefter gångbanor vid de nyskapade sittytorna används en modern halogenbelysning med låg placering. Detta då den är energisnål och att det endast skulle bli någon form av stilplagiering att hitta en ny belysningsarmatur med gammal förebild som ej har någon lokal förankring. De lågt placerade belysningarna medför också en effektivare utnyttjande av ljuset eftersom man kan styra den bättre mot de ytor som man vill ha belyst, t.ex. gångvägar och liknande.

Lampa1.jpg
Exempel på armatur. Fabrikat Noral

Västra delen

För att genomföra förändringar i denna delen av torget är man beroende av att den nuvarande markägaren ställer sig positiv till förslaget och även bidrar ekonomiskt till projektet.

Vid den norra delen av kyrkogårdsmuren placeras 2 stycken parkbänkar med små planteringar vid sidorna och en större framför. En ny gångväg skapas genom den idag största gräsmattan och mitt på denna görs en yta med en vinklad kalkstensmur med samma färd och murningssätt som kyrkogårdsmuren, 4 parkbänkar och 2 planteringar, en stor och en liten. Den idag befintliga gångbanebeläggningen av kalkstenshällar behålls och utökas där  så erfordras. Fogningarna mellan kalkstenshällarna tas bort för att skapa möjlighet för att gräset skall kunna gro och växa mellan dem.

Blivtorg1.jpg

Den befintliga bänken utefter den mellersta kyrkogårdsmuren sänks så att den blir bekväm att sitta på.Den nyligen återskapade grusvägen som används som fordonsinfart till kyrkogården bibehålls oförändrad.

Utefter trottoaren mot Storgatan, som beläggs med smågatsten, planteras ett antal oxlar som en del av den nya enkelsidiga allén.

Mellersta delen

Denna del är fortfarande ganska kal och eftersom den även fortsättningsvis skall användas för marknader och torgförsäljning behövs denna öppenhet på ytan. Sannolikt kommer valet av kullerstensbeläggning och mönstersättning att innebära att den känns genuinare och inte så skräpig

Blivtorg2.jpg

Vid minnesstenen över samlingsplatsen för Södra Wedbos Skvadron skapas en riktig blomplantering.

Utefter kanten mot Storgatan planteras oxel för att skapa en ny enkelsidig allé.

Torget beläggs med smågatsten i ett bågmönster för att skapa liv i ytan. Då det kan finnas en liten risk att ytan trots detta blir för steril kan torgytan delas in i några fällt med hjälp av linjer med smågatsten.

Smagatsten1.jpg
Förslag på mönster i kullerstenssättningen på torgytan. 

Den östra delen

Här görs en radikal förändringar av den nuvarande planteringsytan. Fontänen tas bort och alla nuvarande oxlar utom en flyttas till nya placeringar. Statyn med hästen flyttas till det östligaste hörnet av planteringen. Kontakt med konstnären bör dock tas före flyttningen av statyn.

Planteringsytans trekantiga form återspeglar hela torgets yta och öppnar sig mot projektets hus och söder. Detta medför att den kompletta trädraden av oxel utefter Storgatan ger ett bättre vindskydd än idag mot en kall nordan eller ostan. Den kompletta trädraden utefter Storgatan knyter väl an till både 1930 års och 1955 års planförslag.

I grönytan skapas en större plattsättning av oregelbundna kalkstenshällar. Mellan hällarna skall det finnas plats för gräset att växa så att den grå kalkstensytan blir brokig i grönt. Denna yta är även avsedd att användas av ett eventuellt kafé beläget i projekthuset som uteservering. I området byggs på samma sätt som i den västra delen en vinklad kalkstensmur upp med 4 parkbänkar.

De två gamla klotklippta lönnarna som idag står utefter Storgatan behålls men ges en omvårdnad och kommer att skapa en markering eller entré in på torget från gatan.

Smågatstenen sätts hela vägen in mot alla husen i husraden men längsgående markeringar, med storgatsten, skapas för att markera att denna yta ibland trafikeras av fordon men ändå är en del av torget.

Blivtorg3.jpg

Handikapparkeringar kan markeras i torgbeläggningen genom mönsterläggning med smågatsten i avvikande färg t.ex. vit kvarts. Lämpligen läggs 2 st platser något väster om planteringen.