Förslag på förändringar av torget i Ingatorp: Förslag 2 - Kullersten och sand

Detta alternativ har större koppling till det ursprungliga utseende på torget genom att de delar som ej trafikeras är grusade. Förslaget innehåller också detaljer som har en dokumenterad koppling till platsen och till den tidsepok i historien som karaktäriserar miljön, ca 1900 – 1910.

Generellt för hela projektområdet

Kyrkogatan och Storgatan beläggs även i detta förslag med storgatsten på tvären i förhållande till körbanans sträckning. I ränndalarna, mot kantstenarna, läggs storgatstenen i färdriktningen. Körbanorna är något högre i mitten än i kanterna för att erhålla en god vattenavrinning till gatubrunnarna.

Anledningen till att lägga storgatstenen på tvären i förhållande till färdriktningen är att då bär stenarna bättre även för tung trafik.

Alla kantstenar som sätts som avgränsningar mellan vägbanor och torgyta eller trottoar skall vara av huggen granit. Lämpligen återanvänds och kompletteras de kantstenar som redan idag finns inom projektområdet.

 Storgatsten.jpg 
Förslag på stensättning på Storgatan och Kyrkogatan.

Västra delen

Denna del av torget bibehålls i det närmaste helt oförändrad. De åtgärder som vidtas är att bänken utmed den mellersta delen av kyrkogårdsmuren sänks till bekväm sitthöjd, att en rad med oxlar planteras utmed Storgatan och att trottoaren kullerstenssätts med smågatsten.

Blivtorg4.jpg

Mellersta delen

I detta alternativ beläggs ej torgytan med kullersten utan ytan grusas av med en gul sand med lokal anknytning. Utefter kanten mot Storgatan planteras oxel för att skapa den enkelsidiga allén.

Att belägga torget med sand motiveras med att torget ursprungligen har varit utformad som en grusplan.

Risken med detta alternativ är att vid hård vind kan sanden börja blåsa runt men detta kan motverkas genom att en grövre fraktion används, som inte innehåller så mycket fina gruskorn.

Blivtorg5.jpg

Eftersom den grusade ytan är ganska stor behövs ändå dagvattenbrunnar på ett antal platser. För att skapa bra avrinningsmöjligheter till dessa kan ränndalar, av runda naturstenar, skapas.

Grusranndal.jpg

Vid minnesstenen över samlingsplatsen för Södra Wedbo Skvadron behålls gräsmattan men den kompletteras med en blomrabatt.

Östra delen

Här görs även i detta förslag en radikal förändringar av den nuvarande planteringsytan. Fontänen tas bort och alla nuvarande oxlar, utom en, flyttas till nya placeringar. Statyn med hästen flyttas till det östligaste hörnet av planteringen. Kontakt med konstnär bör tas före flyttning av statyn.

Planteringsytans nya trekantiga form återspeglar hela torgets yta och öppnar sig mot projektets hus och söder.

Detta medför att den kompletta trädraden av oxel utefter Storgatan ger ett bättre vindskydd än idag mot en kall nordan eller ostan. Den kompletta trädraden utefter Storgatan knyter väl an till både 1930 års och 1955 års planförslag.

Lampa2.jpgI grönytan skapas en större plattsättning av oregelbundna kalkstenshällar. Mellan hällarna skall det finnas plats för gräset att växa så att den grå kalkstensytan blir brokig i grönt. Denna yta är även avsedd att användas av ett eventuellt kafé beläget i projekthuset som uteservering.

Som belysning vid utefter gångbanor vid de nyskapade sittytorna används en modern halogenbelysning med låg placering. Detta då den är energisnål och att det endast skulle bli någon form av stilplagiering att hitta en ny belysningsarmatur med gammal förebild som ej har någon lokal förankring. 

Föreslagen belysning för gång-
banor och sittytor. Fabrikat Noral
.

Blivtorg6.jpg

I parkytan byggs en vinklad kalkstensmur med 4 parkbänkar framför. Bänkarna i detta förslag har en dokumenterad lokal förankring, se nedanstående bild. Om bänken ej finns i tillverkning kan den lämpligen tillverkas av någon lokalt förankrad möbelsnickare.

EklundoWennerlund.jpg
Till vänster i bild skymtar 2 bänkar som används som förlagor till nya bänkar i planteringen på torget. Foto från hembyggdsföreningens samling

De två gamla klotklippta lönnarna som idag står utefter Storgatan behålls men ges en omvårdnad och kommer att skapa en markering eller entré in på torget från gatan.

Som avgränsning mellan gräs och grus sätts, på samma sätt som rändalarna på torget, runda naturstenar.

Gruskant.jpg
Förlag till avgränsning mellan grus och gräs

Även framför husraden beläggs marken med det gula gruset. I detta alternativ markeras körbanan med ränndalar av runda naturstenar som även kommer att leda överflödigt regnvatten till gatubrunnar.

Några speciella arrangemang för att markera handikapparkeringar görs ej i detta alternativ då det finns gott om ytor att parkera på. Hela miljön i detta förslag ger också ett större intryck av lantlig karaktär och att då markera upp handikapplatser skulle snarast störa.