Förslag på förändringar av torget i Ingatorp: Bakgrund

Utifrån de förutsättningar som finns idag och ett tänkbart scenario med fortsatta marknader samt en viss utökad torghandel samt att planteringsytan framför husraden används som uteservering föreslås följande förändringar av ytskikt och utformning på torget. Målet har också varit att ytorna skall vara ”ombonad” för att kunna användas för rekreation och att de olika delarna av torgytan skall knytas ihop till en sammanhängande miljö.

Viktiga aspekter i båda alternativen är att de skall knyta an till och även förstärka karaktären i den miljö som skapas av en framtida upprustning av husen inom projektområdet.

Andra viktig aspekter i alternativen är att materialvalen skall präglas av lång livslängd, hög återvinningsbarhet, lokal förankring, låga drift- och underhållskostnader och minskning av dagvatten till vattendrag genom att infiltrera regnvattnet i marken. Detta även om det innebär att den initiala investeringen blir högre