Historia - Torget


Torget i Ingatorp runt år 1900. (Foto från Hembyggdsföreningens samlingar) 

Torget

”Torget i Ingatorp ligger idag ganska ödsligt under stora delar av året. De enda undantagen är den årliga marknaden i juli. Övrig tid på året är det ganska tomt men det finns ändå en känsla av historia och trygghet. Det trekantiga torget omges av en sammanbyggd husrad på sydsidan med några tomt gapande skyltfönster. På västsidan ligger det idag ett dagis, en före detta skola och läderindustri samt Ingatorps kyrka, med det höga smäckra svartvita kyrktornet. Något förvånad upplever man det som att kyrkan vänder ryggen åt torget eftersom kyrkans kor istället för torn vetter mot detta.

Slutligen på den nordöstra sidan ligger en rad med hus, lite indragna på tomten. Trots den lite ödsliga känslan i miljön inbjuds man ändå till att fundera och undersöka dess historia.”

Arkivundersökningar och intervjuer har inte gett någon information om hur bebyggelsen och livet i Ingatorp utvecklades under 1700-talet och 1800-talets början. Det har inte gått att finna några kartor eller andra handlingar över torgmiljön som går längre tillbaka än 1905.

Vid en lantmäteriförrättning 1905 styckades kyrkan, skolan och några hus till av, från det som tidigare var ” Ingatorps prestegård No 2”. Denna fastighet omfattade då även ett större område runt torget. I protokollet från förrättningen noteras att inga gamla kartor över området finns.


Utdrag ur akt 94, Södra Wedbo Härad, upprättad vid avstyckning av kyrka m.m. 1905. (fotografi av handling i Lantmäteriats arkiv)

De kartor över storskifte mm. som finns för Ingatorp socken berör inte torgområdet.

Torget har använts som marknadsplats sedan länge och det sägs att priset på lin sattes på Ingatorps marknad. Marknader hölls i augusti och november och tidvis även i april då man handlade med kreatur och jordbruksprodukter. Idag hålls en marknad i juli samt en julmarknad.


Marknad i Ingatorp från omkring år 1915. Till höger i bild syns projekthusen.(Foto från Hembyggdsföreningens samlingar) 

Den första skolan i Ingatorp öppnade 1847 och där skulle alla barn mellan 8 och 11 år gå. Pojkarna undervisades måndag-onsdag och flickorna torsdag-lördag. År 1904 byggdes en ny skola som finns kvar vid torget nära kyrkan. Denna byggnad har senare använts bl.a. av ett garveriföretag.

I mitten av 1800-talet emigrerade många, särskilt ungdomar, till Amerika där ett särskilt populärt mål var Chicago.

År 1874 invigdes järnvägen och både byggandet av järnvägen och de industrier som växte fram därefter gav många nya arbetstillfällen. Bland de industrier som funnits i Ingatorp kan nämnas smides- och mekanisk verkstad, trämanufaktur, möbeltillverkning, tegelbruk, mejeri och bryggeri. Allt detta medförde också att affärslivet började blomma. På 1920-talet fanns t.ex. fyra stycken speceriaffärer, två charkuteributiker, två skrädderier, en modeaffär (hattar m.m.), sex kaféer och hotell samt blomsteraffär. Det har också funnits bokhandel, urmakare, cykelaffär och tillverkning av en speciell Ingatorpsost vilket tillsammans ger bilden av en mycket livaktig bygd.

Invånarantalet i Ingatorp var år 1900 1.960 personer för att därefter stiga till 2.382 personer år 1950. År 2000 har invånarantalet sjunkit till 540 personer och en stor del av affärerna är nedlagda. Idag finns inga serveringar alls i Ingatorp vintertid. Minskningen av aktiviteterna i Ingatorp skedde i samband med att bilen blev det vanliga transportmedlet och det blev lätt att åka till de större samhällena för att handla.