Inledning

Syfte

Denna projektdokumentation har tagits fram som en del av utbildningen vid Chalmers Arkitektur & Byggnadsvård Qvarnarp, kurs i Byggnadsvård och ombyggnad 2001-2002.

Projektets syfte är, utöver utbildningen, att ta fram ett förslag på användning och förändring av torget i Ingatorp samt fastigheterna Ingatorp 4:70 och Ingatorp 4:71

Initiativtagare/beställare till projektet är Eksjö kommun genom stadsarkitekt Lennart Grandelius.

Omfattning och avgränsning.

I projektet har ingått att inom redovisat projektområde, se bilaga, dokumentera fastigheternas och torgets nuvarande utseende, status och historik.

Projektet har även haft till uppgift att ta fram förslag på

De framtagna förslagen skall ta hänsyn till omkringliggande fastigheters karaktär.

Observera. De lagda förslagen är ej på något sätt förpliktigande för fastighetsägarna att genomföra.