Beskrivning av husens nuvarande funktion och status: Konstruktion

Projekthusen består av tre sammanbyggda delar i en länga med konstruktionsmässigt fem hus. De tre delarna är den större, östra delen med glasveranda, den lägre mittendelen och en mindre del som ansluter mot nästa fastighet. Det större huset kallas i fortsättningen bostadshuset, mittendelen charkuteriet och den mindre delen modebutiken, efter sina tidigare användningsområden. Eftersom samtliga väggar, golv och tak är beklädda med olika ytskikt, som vi inom ramen för detta projekt, inte har öppnat upp råder en viss osäkerhet om hur husen är uppbyggda. Undersökning av vindarna har dock gett en del information.

Den mittersta delen, charkuteriet, är det som först kommit på plats vilket man kan se på att utsidorna på båda gavelröstena är rödmålade med kvarsittande vindskivor. Huset är med all säkerhet liggtimrat, knutarna är släthaksknutar och huset är troligen från sent 1700-tal eller runt sekelskiftet 1800. Taket är ett åstak med fem åsar täckta av brädor och taktegel. Taksparrar från utbyggnaden på baksidan är inhuggna i väggen. Från vinden på denna del är två dörrar uppsågade, en till var och en av de övriga delarna. Den västra, mindre delen (modebutiken) är uppförd i liggtimmer på vinden och påskarvad med skiftesteknik, dvs., urtagningar i ändarna på det tillbyggda timret passas in mot en motsvarande utstickande del av befintligt timmer.

Timmerskarv.jpg
Iskarvning av timmerkonstruktion på vinden i modebutiken

På samma sätt är huskroppen ansluten till nästa fastighet. På ett ställe kan man se en bit av konstruktionen på bottenvåningen och den består där av restimmer av återvunnet material. Golvet på vinden och åtminstone delar av taket består av återanvända takbrädor. Fastigheten väster om denna ( som alltså inte tillhör vårt projekt) är uppförd med laxknutar och är troligen från andra halvan av 1800-talet.

Stomme.jpg 
 
Skiss på byggnadernas byggnadssätt.

Det man kan se av vinden på det största huset, bostadshuset, är  liggtimmer med en takkonstruktion som är en blandning av takstolar och högben täckta av utanpåliggande åsar. Bindbjälkarna är inlaxade i väggbandet. På vinden i husets längsriktning ligger en bjälke som är ett ”ankare” till en dragstång för att hålla upp mellanbjälklaget.

Hur bostadshuset är ansluten till charkdelen, och om det helt igenom är en liggtimmerkonstruktion eller delvis t.ex. en resvirkeskonstruktion har inte kunnat fastställas på grund av tidigare angivna restriktioner. Även i de fall där man kan göra en ungefärlig tidsbestämning med hjälp av knutar m.m. så kan man ändå inte vara säker på att huset stått just här sedan dess. Det kan vara flyttat.

Takkonstr.jpg 
Förenklad schematisk skiss över takkonstruktionen på bostadshuset. Ej skalenligt

Grunden på samtliga delar är mycket låg, för det mesta går gräs eller asfalt upp till panelen. På den östra gaveln syns en torpargrund som är ca 2 dm hög.

Vindsinf.jpg
Utbyggnadens infästning på baksidan av charkdelens vind.

takstol.jpg
Del av takkonstruktionen på den högre byggnaden.