Sammanfattning

Ingatorp är ett litet samhälle som ligger 27 km öster om Eksjö i Småland. Samhället har tidigare varit centralort i en egen kommun som då också omfattade orterna Bruzaholm och Hjältevad. Ursprungligen var Ingatorp en ort som stark präglades av jordbruket i området, medan Bruzaholm var en bruksort och Hjältevad hade träindustri. Ingatorp är också det ursprungliga sockencentrat med en karaktäristisk kyrka. Idag ger Ingatorp ett första intryck av avfolkning och ödslighet men när man har vistats på plats en tid upptäcker man att det finns ganska mycket barn i samhället. Sin storhetstid hade Ingatorp under andra hälften av 1800-talet och första hälften av 1900-talet.

Projektet har arbetat med en del av husen och hela torget intill kyrkan. Torget är trekantigt och ligger på östra sidan av kyrkan vilket medför att denna vänder ryggen åt torget. Sannolikt har inte torget varit ett kyrktorg utan en handelsplats. Runt detta torg har sedan en bebyggelse växt upp och på dess södra sida ligger en rad med 4 stycken mer eller mindre sammanbyggda hus. Av dessa är det de 2 östligaste som ingår i projektarbetet.

Vid de historiska undersökningar som har genomförts har det visat sig att det tidigare på torget har funnits mer bebyggelse men att denna revs under 1960-talet. Denna bebyggelse revs bland annat för att affärsverksamheterna flyttades till ett nytt affärsområde i Ingatorp något längre öster, ut i slutet av 1950-talet.

De två sammanbyggda byggnaderna som ingår i projektet är trähus, med en respektive två våningar, klädda med pärlspontspanel. På den högre byggnaden finns en glasad veranda med drag av jugend. Husen har i övrigt en del utsmyckningar i form av snickarglädje och majoriteten av fönstren är spröjsade samt har enkla bågar. Sitt nuvarande huvudsakliga utseende fick byggnaden i början av 1900-talet och det enda som gjorts utvändigt efter detta är att det har tillkommit en ytterdörr och att några av fönstren är utbytta till skyltfönster.

Husen har innehållit både affärslokaler och bostäder i varierande omfattning och utformning under årens lopp.

Torget upplevs idag som slitet och övergivet och består av lappad asfalt samt en liten planteringsyta som tillkommit under 1980- eller 1990-talet. På torget finns även en minnessten över platsen som samlingsställe för Södra Wedbo Skvadron(husarer).

Denna dokumentation och dess förslag har tagits fram som en del av utbildningen vid Chalmers Arkitektur & Byggnadsvård Qvarnarp, kurs i Byggnadsvård och ombyggnad 2001-2002. Förslagen är inte förpliktigande för fastighetsägarna att genomföra.

Förslagen i dokumentationen bygger på ett bevarandeperspektiv där ledstjärnorna har varit att finna nya användningsområden för torget och byggnaderna utan att försämra miljöns karaktär utan snarast att förstärka denna.

En viktig åtgärd som måste genomföras före en upprustning av byggnaderna är en mer genomgripande undersökning, för att helt klarlägga de tekniska problem som finns i byggnaderna. Utifrån vissa antagande har dock följande förslag till upprustning, underhåll och förändringar lagts.